BOĞAZİÇİ BELEDİYESİ 2 ADET (T) SERİSİ TİCARİ TAKSİ PLAKA DAĞITIM İHALESİ İLANI

BOĞAZİÇİ BELEDİYESİ 2 ADET (T) SERİSİ TİCARİ TAKSİ PLAKA DAĞITIM İHALESİ İLANI

BOĞAZİÇİ BELEDİYESİ 2 ADET (T) SERİSİ TİCARİ TAKSİ PLAKA DAĞITIM İHALESİ İLANI

2020/4 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda iki (2) adet (T) serisi Ticari Taksi Plaka; 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince ?Açık Teklif Usulü? arttırma yöntemi ihale edilecektir.
1- İhale Boğaziçi Belediyesi Encümeni tarafından Boğaziçi Belediyesi Hizmet Binası Konferans Toplantı Salonu'nda 25 Şubat 2020 Salı günü saat 15.00'de yapılacaktır. Katılımcıların; bu şartname hükümlerince hazırlayacakları belgeleri ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne "Alındı Belgesi" karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.
2- Her bir (T) serisi Ticari Taksi Plaka için KDV Hariç muhammen bedel ve geçici teminatı tutarı (muhammen bedelin %3'ü) aşağıdaki gibidir. Teklif edilecek bedel muhammen bedelin altında olamaz. Muhammen bedelin altında olan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Muhammen Bedel Geçici Teminat Bedeli
(KDV Hariç)
41.000,00 TL 1.230,00 TL

3- 2020/2 ihale no?lu ihalede, ?Belediye Taksi? durağında çalıştırılmak üzere 2 (iki) adet T serisi Ticari plaka dağıtımı ihale edilecektir.
4- İhaleye sadece aşağıdaki belgelere sahip "Gerçek Kişiler" katılabilecektir.
5- İhaleye katılmak için gerekli olan belgeler;
* Katılımcı tarafından "okudum, anladım, aynen kabul ve taahhüt ederim" ibaresi yazılı imzalı şartname.
* Mahalle muhtarından en az 6 aydan bu yana Boğaziçi Beldesi sınırları içerisinde oturduğuna dair belge,
* İkametgâh İlmühaberi veya Adres Kayıt Belgesi
* 2020 yılı içerisinde alınmış Adli Sicil Kayıt Belgesi aslı (Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 12/c maddesinin son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olanlar katılamayacaklardır.)
* 2003 / 6259 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen, şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçeceğini ve sürekli icra edeceğini belirtir beyanname.
* Teklif edilen KDV Hariç bedelin %3' ünden az olmayan tutarda Geçici Teminat makbuzu.
6- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun ilgili maddesinde belirtilen şahıslar, ihalelere girmekten yasaklı olanlar, gerek doğrudan ve gerekse bir vekil aracılığı ile dağıtıma giremezler. Bu yasaklara aykırı olarak dağıtıma girenler, dağıtım hakkı kazanmış olmasalar bile hak sahiplikleri feshedilerek yatırılan tutarlar gelir kaydedilerek kanunun diğer ilgili müeyyideleri tatbik edilecektir.
7- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte serbesttir.
8- Şartname Zabıta Komiserliğinden görülebilir ve temin edilebilir. İhaleye katılmak için şartname satın alınması zorunlu olup her plaka ihalesi için 100,00 TL karşılığında şartname alınabilecektir. Teslim edilen belgeler hiçbir sebeple geri alınamayacaktır.
9- Boğaziçi Belediye Encümeni tarafından alındı sıra numarasına göre yapılan kontrol sonucu uygun olanlar katılımcılar arasında; yine alındı sıra numarasına göre sözlü açık teklif usulü arttırma yapılacaktır.
10- İhale sonucu ortaya çıkan KDV Dahil bedel; Onbeş (15) gün içerisinde peşin olmak üzere ödenecektir. İhale bedelini belirtilen süre içerisinde ödemeyenlerin geçici teminatları gelir kaydedilecektir.
11- İhaleyi kazananlar kararın kendilerine tebliğini izleyen Onbeş (15) gün içerisinde, KDV dahil ihale bedelini ödemek ve ?Boğaziçi Belediyesi Ticari Taksi Özel Çalışma Ruhsatı?nı da almak zorundadır. Söz konusu zamana kadar bu işlemleri tamamlamayanların hakları iptal edilerek yatırmış oldukları tutarlar gelir kaydedilerek ihale yasaklısı ilan edilecektir. Ayrıca Noterler Birliğine/Trafik Tescil Şube Müdürlüğü' ne plaka tahsisinin iptali bildirilecektir.
12- Belediye Meclisimizin 04.01.2019 tarih ve 2019/5 sayılı kararı ile çıkartılan ?Boğaziçi Belediyesi Ticari Taksi Ve Durakları Yönetmeliği? ihaleye katılan istekliler tarafından kabul edilmiş sayılır.
13- Vergi, resim, harçlar ile sözleşme giderleri katılımcıya aittir.
14- İlgili taraflar arasında doğacak her türlü anlaşmazlıklar Düzce İli Adli Makamları?nca çözülecektir.
15- İş bu şartname 1 sayfa ve bu madde de dahil olmak üzere 15 (onbeş) maddeden ibarettir.